1. VALJANOST OPĆIH UVJETA; DEFINICIJE

 • Predmet ovih opčih uvjeta je uređenje osnovnih odnosa između društva Mikrografija d.o.o. (u daljnjem teksstu: tvrtka) i pravnoj ili fizičkoj osobi kao korisniku usluga tvrtke (u daljnjem tekstu: kupac) koji su pobliže definirani točkom 2.
 • Cjenik usluga: utvrđuje cijene usluga društva, koje društvo naplaćuje za korištenje usluga (u daljnjem tekstu:cjenik)
 • Digitalni certifikat služi za indentifikaciju korisnika u elektroničkom poslovanju. Sadrži podatke za provjeru elektroničkog potpisa kod određene osobe (nositelja certifikata) i potvrđuje njezin identitet. Digitalni certifikat izdaje ili certifikator digitalnih certifikata sukladno Zakonu o elektroničkom poslovanju i elektroničkom potpisu (ZEPEP, Službeni glasnik RS, broj 98/04 – službeni pročišćeni tekst,61/06 – ZEPT i 46/14)) ili eIDAS regulativa.
 • Odredbe ovih općih uvjeta ne zadiru u obavezna zakonska prava i obveze ugovornih strana.
 • Tvrtka je certificirani pružitelj (od strane Arhiva Republike Slovenije ili provjerenih revizora informacijskih sustava) usluga pohrane dokumentarnog gradiva u digitalnom obliku (mSef) i popratnih usluga (fizička pohrana gradiva, digitalizacija i zahvat) i pružatelj sustava certificiranih dokumenata (mDocs).
 • Tvrtka pruža sve usluge prema ISO 27001 informacijskoj sigurnosti i 9001 standardima kvalitete.
 • Elektroničko snimanje i obrada dokumenata, pravila pohrane i pravila uklanjanja ili brisanja dokumenata iz mSef sustava definiraju tvrtka i kupac međusobnim ugovorom odn. na dokument OB-01 Specifikacija zahtjeva usluge za klijenta.
 • Narudžbenica: obrazac koji popunjava kupac, a u kojem su navedene usluge koje će tvrtka izvršiti, zajedno sa svim mogućim podacima o izvršenju usluga prema uvjetima navedenim u ugovoru. Iznos plaćanja usluge može se navesti u narudžbenici ili u posebnom dokumentu ili cjeniku.
 • Upute za korištenje: su upute uz koje korisnici usluga tvrtke dobivaju upute o uvjetima, ograničenjima i načinu korištenja pojedinih usluga i opreme ili robe, kao i upute proizvođača o korištenju opreme/robe.
 • Interni pravilnik je interni pravni akt kojim se uređuje zahvat i čuvanje gradiva u digitalnom obliku i prateće usluge sukladno Zakonu o zaštiti dokumentarnog i arhivskog gradiva (ZVDAGA – Službeni glasnik RS, br. 30/60 i 51/14).
 • OB-01 Specifikacija zahtjeva za naručitelja je ISO dokument tvrtke, u kojem se naručitelj i izvođač dogovaraju o parametrima obrade koji moraju biti uključeni u uslugu kou tvrtka pruža.
 • Ugovor: kada tvrtka prihvati ispunjenu narudžbenicu ili drugi zahtjev za pružanje usluga od strane kupca, ili kada kupac prihvati dogovorenu cijenu usluga, ili bilo koji slučaj kada kupac naruči ili zatraži uslugu, a tvrtka prihvati takvu naručiti i izvršiti ovu uslugo za kupca. Ovi opći uvjeti vrijede za svaki ugovor osim ako se kupac i tvrtka pismeno ne dogovore o drugačijim uvjetima. U svim slučajrvima ugovor se sklapa u pisanom obliku, fizički ili elektronički. Bilo kakvi usmeni dogovori i izmjene nisu valjani.
 • Ugovorna strana ili ugovorne strane: tvrtka ili kupac pojedinačno te tvrtka i kupac zajedno.
 • Izvješća: svi dokumenti i proizvodi koje je izradila tvrtka ili njezini predstacvnici, podizvođaci, konzultanti i zaposlenici u vezi s pružanjem usluga.
 • Primopredajni zapisnik: zapisnik potpisan od strane kupca i tvrtke o kvaliteti obavljene usluge, na temelju kojeg tvrtka može izdati račun kupcu za obavljene usluge.
 • Dostupnost sustava definira se kao udio vremena tijekom kojeg je sustav spreman za normalan rad.
 • Račun: za obavljene usluge društvo ispostavlja kupcu račun na temelju ugovora, narudžbenice, primopredajnog zapisnika ili drugog zahtjeva za pružanje usluga od strane kupca. Može biti u pisanom ili elektroničkom obliku, u skladu sa zahjtevima regionalnog zakonodavstva i zahjtevima u ugovoru. Kupac se u svakom trenutku može izjasniti o željenom obliku računa pisanom izjavom putem elektroničkog medija ili u fizičkom obliku.
 • Opći uvjeti za usluge i rješenja tvrtke Mikrografija, Opći uvjeti poslovanja ili SPP, opći su uvjeti poslovanja Mikrografije d.o.o. kao pružitelj usluga snimanja, e-pohrane i popratnih usluga u odnosu na kupce.
 • Usluge: usluge koje tvrtka, u skladu s ugovorom, pruža kupcu i kako je navedeno u odgovarajućoj narudžbenici ili u drugim zahtjevima kupca, u mjeri u kojoj je tvrtka pristala na njih i uključila ih u ugovor.
 • Kupac: fizička osoba, pravna osoba, udruga, fond, državna agencija ili tijelo koje kupuje usluge od tvrtke i koje je navedeno u odgovarajućoj narudžbenici ili u pisanom dogovoru. Zakonski zastupnik stranke je osoba koja je upisana u sudski registar kao zakonski zastupnik stranke. U slučaju kada je kupac fizička osoba, ta osoba također nastupa u ovoj ulozi.
 • Ostali pojmovi koji se koriste u SPP-u imaju isto značenje kako je definirano u ZVDAGA odn. ZEPEP (EIDAS Pravilnik) i podzakonski akti doneseni na temelju njih.

2. DEFINICIJA VALJANOSTI

 • Odnos između tvrtke i kupca uređen je važećim zakonodavstvom, kao i ugovorom koji može sadržavati i opće uvjete, upute za korištenje, OB-01 specifikaciju zahjteva za naručitelja, ponudu i cijenu, opis koji sadrži popis važećih cijena usluga. Usmeni dogovori ne vrijede. Ostali uvjeti, obveze i prava iz ugovora definirani su ugovorom.
 • Ovi opći uvjeti vrijede ako pojedina pitanja nisu drukčije uređena ugovorom između ugovornih strana ili ako zakonom nije drukčije određeno.
 • Ukoliko su odredbe ugovora i općih uvjeta u suprotnosti ili su u suprotnosti , ugovorne strane izričito suglasne da se u tom slučaju primjenjuju odredbe definirane ugovorom.
 • Da bi se izbjegle nedoumice, priloženi ili priloženi opći uvjeti kupca (ukoliko ih isti ima) ne odnose se na ugovor, odn. kupčeve odredbe i uvjete navedene u bilo kojoj narudžbenici ili bilo kojem drugom dokumentu.
 • Tvrtka pruža usluge samo za klijenta. Ako ugovorom nije drugačije određeno, ugovor se sklapa i provodi isključivo između kupca i tvrtke. Neće se smatrati da ugovor stvara bilo kakva prava za treće strane, uključujući, ali ne ograničavajući se na, pravo dobavljača ili klijenta ugovorne strane, niti će stvoriti bilo kakvu obvezu strane prema navedenoj trećoj strani.

3. NAČIN PRAĆENJA I NADOPUNE OPĆIH UVJETA

 • Društvo može izmjeniti i dopuniti ove Opće uvjete u slučaju promjene zakonodavstva, radi usklađivanja s domaćim i međunarodnim standardima ili iz drugih razloga. Stupanje na snagu takvih izmjena i dopuna općih uvjeta definirano je novousvojenim općim uvjetima poslovanja.
 • U koliko bi zbog promjene propisa koji uređuju ovo područje pojedine odredbe ovih općih uvjeta ili na temelju njih sklopljenih ugovora o pristupanju postale nevaljane, to ne utječe na valjanost ostalih odredbi, a time ni ovih općih uvjeta i ugovora o pristupanju.
 • Tvrtka će kupca obavijestiti o promjenama uvjeta navedenih u međusobnim ugovorima, revidiranom cjeniku, najmanje trideset dana prije stupanja promjena na snagu, na sljedeće načine: putem obavijesti na svojim web stranicama (pisanim obavijestima(smatra se da je tvrtka ispunila svoju obvezu ako je pismena obavijest poslana uz mjesečni račun poslan poštom ili u elektroničkom obliku najmanje jednom u gore navedenom terminskom razdoblju), ali to može učiniti i u drugom ako je ugovorom između kupca i tvrtke to izričito određeno. Strane moraju biti obaviještene o svim promjenama uvjeta navedenih u ugovoru najmanje 30 dana prije predložene provedbe promjena. Pritom imaju pravo odustati od ugovora u istom roku, bez plaćanja troškova raskida odnosa i bez ugovorne kazne, ako se ne slažu s predloženim izmjenama, osim ako promjena uvjeta navedenih u ugovoru nužna je radi usklađivanja s važećim zakonskim ili podzakonskim aktima, a odustajanje od ugovora u tom slučaju utječe i ne zadire u kupčeve dospjele, a neplaćene obveze i obvezu ispunjavanja ugovornih obveza. Ukoliko kupac u navedenom roku ne zatraži raskid ugovora, smatra se da je suglasan s izmijenjenim uvjetima.

4. OBVEZE TVRTKE

 • Tvrtka mora obavljati usluge sa svom potrebnom pažnjom i stručnošću, kao što je primjenjivo na nadležno tijelo s iskustvom u području certificiranja, inspekcije, revizije i testiranja te u pružanju sličnih usluga, pod sličnim uvjetima, te slati izvješća u skladu sa:
  • određeni uvjeti navedeni u ugovoru;
  • metode koje tvrtka smatra prikladnima u svakom slučaju, uzimajući u obzir profesionalne i neprofesionalne standarde te tehničke i/ili vladine ili pravne osnove;
  • svi rokovi izvršenja navedeni u ugovoru (navedeni rokovi izvršenja su samo okvirni i ne predstavljaju bit pružanja usluge);
  • tvrtka nudi svojim klijentima u području upravljanja dokumentima:
  • usluge popisa, transporta, digitalizacije;
  • skeniranje, uređivanje i uništavanje građe;
  • usluge prikupljanja, obrade u uređivanja podataka;
  • usluge analize, savjetovanja, vođenja projekata, implementacije, integracije i razvoja programskih rješenja;
  • usluge fizičkog skladištenja materijala;
  • usluge servisa, održavanja i podrške;
  • usluge korištenja mDocs, mSef, mSlog, mSign rješenja u oblaku;
  • prodaja programske i hardverske te druge opreme.
  • Ponuđeno iz točke 2. tvrtka dostavlja kupcu osobno, preko trećih osoba ili na daljinu prema međusobnom dogovoru. Kupac isporuku potvrđuje odgovarajućim dokumentom koji je temelj za izdavanje računa kupcu za obavljenu uslugu ili prodanu opremu.
   • Radi izbjegavanja sumnje, tvrtka ne djeluje kao osiguratelj ili jamac za prikladnost za određenu namjenu, usklađenost ili ispravno funkcioniranje proizvoda, usluga ili drugih aktivnosti koje obavlja ili proizvodi kupac za koje usluga se donosi.
   • Bez obzira na bilo koju odredbu u ovim uvjetima ili u bilo kojem izvješću koje govori suprotno, tvrtka ne daje nikakva zastupanja niti jamstva, izričita ili prešutna, uključujući jamstvo mogućnosti prodaje ili prikladnosti za određenu svrhu ili upotrebu, za bolo koju aktivnost koju korisnik obavlja ili za bilo koji proizvod proizveden, distributiran, uvezen ili prodan od strane kupca.
   • Tvrtka može privremeno ograničiti ili prkeinuti pristup svojim uslugama ako je to potrebno zbog nadogradnji, ažuriranja ili održavanja i ako postoje pogreške, neispravnosti. Tvrtka će najaviti ograničenja ili obustave rada zbog nadogradnji, ažuriranja ili održavanja na web stranicama: mikrografija.si  najmanje jedan dan unaprijed i obavijestiti sve svoje kupce putem e-maila na adrese navedene u međusobnim ugovorima ili obavijestiti administratora ugovora.
   • Ako kupac izričito ne naruči drugačije, a to nije uključeno u opseg usluga u skladu s ugovorom, smatra se da dokumenti koji se odnose na ugovore koje je puac sklopio s drugim zainteresiranim stranama, kao što su kupoprodajni ugovori, ugovori o opskrbi robe, radova, certifikata, teretnica, specifikacija, obrazaca, radnih naloga, potvrda o prihvaćanju ili usklađenosti i dokumenti koji su otkriveni tvrtki samo su u informativne svrhe i ne proširuju niti ugovaraju opseg ugovornih ulsuga ili obveze.
   • Ukoliko se ugovorne strane izričito drugačije ne dogovore, tvrtka može prema vlastitom nahođenju odlučiti uskratiti, vratiti naručitelju ili uništiti dokumente i podatke primljene za pružanje usluga koji nisu uništeni tijekom pružanja usluga.

Kupac mora:

 • Surađivati s tvrtkom u svim pitanjima vezanim uz pruženje usluga.
 • Pravovremeno osigurati ili organizirati da se omogući pristup infrastrukturi i osoblju klijenta kada to zahtijeva tvrtka, njeni predstavnici, podizvođači, konzultanti ili zaposlenici u svrhu pružanja usluga.
 • Kupac je odgovoran za pripremu i održavanje relevantnih prostorija za izvođenje usluga, uključujući  idnetifikaciju, kontrolu, popravak i uklanjanje svih stvarnih i potencijalno opasnih uvjeta ili materijala iz svih svojih prostora prije i tijekom izvođenja usluga u navedenim prostorijama.
 • Kupac mora poduzeti sve potrebne mjere kako bi osigurao sigurnost i sigurne uvjete rada na lokaciji tijekom pružanja usluga i obavijestiti tvrtku o svim zdravstvenim i sigurnosnim propisima i svim drugim razumnim sigurnosnim zahtjevima koji se primjenjuju u prostorijama korisnika.
 • Omogućiti poduzeću, njegovim predstavnicima, podizvođačima i agentima pristup i svu opremu koja im je potrebna za obavljanje usluga, a navedena oprema mora biti u savršenom stanju.
 • Pravodobno dostaviti društvu, izravno ili putem dobavljača ili podizvođača, podatke koji su društvu potrebni za nesmetano pruženje usluga te osigurati da su podaci točni u svim bitnim aspektima.
 • Gdje je potrebno, pribaviti i održavati sve potrebne licence i suglasnosti koje se odnose na usluge i korištenje kupčeve opreme i pridržavati se svih primjenjivih zakona.
 • Osigurati da niti jedan dokument, podatak i materijal koji kupac dostavi društvu u skladu s ugovorom ne krši ili predstavlja povredu ili lažnu upotrebu nilo kojeg patenta, autorskog prava, oznake usluge, poslovne tajne, licence ili drugog prava intelektualnog vlasništva ili vlasničkog prava bilo kojeg trećeg.
 • Učiniti sve što je potrebno da se otklone sve prepreke ili smetnje u pružanju usluga društva.
 • Koristiti odgovarajući hardver i softver te organizacijske i tehničke mjere u svom okruženju kako bi spriječili bilo kakav upad u hardver i softver tvrtke te spriječili bilo kakvu instalaciju i širenje zlonamjernih virusa.
 • Primjenite sve potrebne mjere u svom okruženju kako biste spriječili neovlašteno korištenje hardvera i softvera tvrtke.
 • Sve eventualne greške i smetnje u uslugama ili rješenjima tvrtke putem e-maila; podpora@mikrografija.si
 • Kupac je suglasan da tvrtka, u mjeri u kojo pruža usluge, nije vezana za konkretan uspjeh, već samo za pružanje usluga. Niti tvrtka niti bilo koji od njezinih predstavnika ne jače kvalitetu, rezultat, učinkovitost ili prikladnost bilo koje odluke ili radnje koju je kupac poduzeo na temelju dokumenata dogovorenih u ugovoru.
 • Ako je ispunjenje obveza tvrtke prema ovom ugovoru spriječeno ili odgođeno zbog bilo koje radnje, propusta, kašnjenja ili nemara kupca, njegovog predstavnika, podizvođača, konzultanta ili zaposlenika, tvrtka nije odgovorna za bilo kakve troškove, plaćanja ili pretrpljene gubitke od strane kupca, ako to proizlazi izravno iz navedene smetnje ili kašnjenja.
 • Cijena usluga navedene su u cjeniku usluga, izdanim ponudama ili ugovorima sklopljenim između naručitelja i tvrtke. Kupac je dužan korištenje usluge plaćati na vrijeme i sukladno ovim općim uvjetima, narudžbenici ili ugovoru o korištenju usluge i podacima na izdanom računu.
 • Ukoliko kupac ne podmiri račun poduzeću na dan dospijeća, poduzeće može obračunati zakonske zatezne kamate na iznos naveden na računu.
 • Kamata se obračunava od dana dospijeća do dana isplate po mjesečnoj kamatnoj stopi od 1,5% koja se obračunava dnevno i naplaćuje mjesečno do isplate, prije ili nakon donošenja presude.
 • Tvrtka može prestati pružati sve usluge dok se plaćanje ne podmiri u cijelosti.
 • Naknade i sva dodatna plaćanja navedena su bez svih primjenjivih poreza.

7. USKLAĐIVANJE CIJENA

 • Ugovorne strane su suglasne svake kalendarske godine usklađivati cijene usluga iz ovog ugovora. Usklađivanje cijena provodi se u prvoj polovici godine i vrijedi od 01.01. sljedeće kalendarske godine nadalje. Usklađivanje cijena po ovom ugovoru provodi se na način da se kao polazište za usklađivanje uzima inflacija – godišnja stopa rasta cijena.
 • Ukoliko je cijena usluge izviđača vezana za visinu minimalne plaće, ugovorne strane su suglasne da će cijena ove usluge rasti za isti postotak za koji raste minimalna plaća, a nova cijena će biti obračunata u istom mjesecu. Ovo je izuzeto iz Zakona o minimalnoj plaći.

8. PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

 • “Intelektualno vlasništvo” znači sve patente, prava korištenja izuma, dizajna, autorska prava i srodna prava, trgovačke znakove, logotipe, oznake usluga, cjelokupnu sliku, naziv tvrtke ili domenu, prava na cjelokupnu sliku, prava na dobru volju ili na pokretanje postupka za korištenje stranog imena, prava na nelojalnu konkurenciju, prava na modele, prava na računalni softver, prava na baze podataka, prava na topografiju, moralna prava, prava na povjerljive informacije (uključujući know-how i poslovne tajne), metode i protokole za obavljanje usluga, te sva druga prava intelektualnog vlasništva, registrirana ili ne, uključujući sve upotrebe, ažuriranja i proširenja navedenih prava i sva slična ili ekvivalentna prava ili oblike zaštite u svim djelovima svijeta.
 • Svaka će strana biti isključivi vlasnik svih prava na svoje intelektualno vlasništvo, bilo da je stvoreno prije ili nakon datuma stupanja na snagu Ugovora i bez obzira je li to pravo povezano s bilo kojim ugovorom između stranaka.
 • Niti jedna strana ne smije osporavati valjanost prava intelektualnog vlasništva druge strane, niti poduzeti bilo kakve radnje da umanji vrijednost ili dobru volju povezanu s intelektualnim vlasništvom druge strane ili njegovim podružnicama.
 • Svaka ugovorna strana mora poduzeti sve potrebne mjere kako bi osigurala da u svakom trenutku radi u skladu sa svim primjenjivim zakonima i propisima o zaštiti podataka.
 • Kupac ne smije koristiti naziv, žig, usluge, zaštitni znak i autorska prava tvrtke i njenih povezanih društava, osim uz prethodnu pisanu suglasnost tvrtke, a i tada samo na načim i u opsegu koji odredi tvrtka.
 • Radi izbjegavanja sumnje, ništa u izvješćima ili drugim spisima neće se smatrati da prenosi bilo kakav naslov ili pravo na korištenje bilo kojeg prava intelektualnog vlasništva društva ili njegovog vlasničkog softvera, uključujući njegove vlasničke metode revizije, materijale za obuku i priručnike.
 •  Izvješće ne prenosi nikakvo vlasništvo ili pravo korištenja bilo kojega prava intelektualnog vlasništva bilo kojoj trećoj strani koja bi mogla biti obuhvaćena Izvješćem ili na koju se Izvješće može odnositi.

9. ZAŠTITA POVJERLJIVIH PODATAKA

 • Pojam »povjerljive informacije« znači sve informacije koje jedna ugovorna strana otkrije drugoj ugovornoj strani u bilo kojem obliku, uključujući, ali ne ograničavajući se na tehničke, ekološke, poslovne, pravne ili financijske informacije koje se izravno ili neizravno odnose na ugovornu stranu i/odnosno na ugovor.
 • Niti jedna od ugovornih strana ne smije otkriti niti na bilo koji način koristiti povjerljiva saznanja ili povjerljive informacije ili financijske ili tržišne podatke dobivene ili primljene u kontekstu provedbe ugovora, bez prethodnog pisanog dopuštenja strane koja je otkrila povjerljive podatke.
 • Obveza zaštite povjerljivih podataka ne odnosi se na podatke koji:

 

 • je javno dostupna ili postane javno dostupna bez utjecaja ugovorne strane koja je informaciju primila;
 • je bilo u posjedu ugovorne strane koja je primila podatke prije nego što im ih je druga strana otkrila;
 • ugovornoj strani koja je podatke primila priopćila ih je treća strana koja podatke nije dobila dok je podlijegao obavezi zaštite povjerljivih podataka;
 • pribavila ga je ugovorna strana koja ga je primila bez korištenja ili pozivanja na povjerljive podatke koje je primila od strane koja je otkrila podatke;
 • je otkriven u skladu sa zakonskim zahtjevima, propisima burze ili bilo kojom drugom obvezujućom presudom, nalogom ili zahtjevom bilo kojeg suda ili drugog nadležnog tijela;
 • ili priopći povezanom društvu ugovorne strane, ako je to moralo znati.
  • Svaka ugovorna strana obvezuje se osigurati da sve osobe kojima se temeljem ugovora priopćuju povjerljivi podaci, te podatke čuvaju u tajnosti i ne daju ih neovlaštenim fizičkim ili pravnim osobama.  Ugovorna strana preuzima punu odgovornost u slučaju bilo kakvog kršenja navedene obveze.
  • Po isteku ili raskidu Ugovora, iz bilo kojeg razloga, i ako tako odredi druga strana, svaka će stranka vratiti ili uništiti povjerljive podatke druge strane u svom posjedu ili pod kontrolom, međutim, pod uvjetom da ništa u Uvjetima ne zabranjuje Društvu zadržavanje kopija izvješća i analiza u skladu sa svojom politikom čuvanja zapisa i kako to može zahtijevati zakon ili službena vlast.

10. ZAKONSKA SKLAĐENOST

 • Tvrtka jamči da pruža usluge pohrane dokumentarne građe u digitalnom formatu u skladu s važećim zakonodavstvom koje uređuje ovo područje u Republici Sloveniji; svi zahtjevi važećih propisa i ovi opći uvjeti pobliže su uređeni internim pravilima.
 • Naručitelj je dužan ispuniti i potvrditi ukupnu procjenu rizika usluge skeniranja, snimanja i pohrane građe u digitalnom obliku te, ako je naručitelj javnopravna osoba, izraditi i usvojiti interna oravila za snimanje i pohranu građe u digitalnom obliku, koje je odobrio Arhiv Republike Slovenije. Ukoliko kupac nema interna pravila ili ih nema odobrena, sukladnost sa zakonskim zahjtevima može se dokazati i naknadno.
 • U slučaju da naručitelj ne postupi u skladu s prethodnim stavkom, preuzima svu odgovornost za smanjenu valjanost i dokaznu vrijednost ovog dokumentarnog materijala u digitalnom oblikom.

11. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

 • Tvrtka ne preuzima odgovornost u slučaju djelomičnog ili potpunog kvara usluga i rješenja tvrtke u slučajevima kada je djelomični ili potpuni kvar rezultat hitnog održavanja ili je uzrokovan višom silom ili uzorcima izvan kontrole tvrtke u slučajevima kada je djelomični ili potpuni kvar rezultat hitnog održavanja ili je uzrokovan višom silom ili uzrocima izvan kontrole tvrtke.
 • Bez obzira na bilo koju drugu odredbu u Ugovoru, nijedna strana neće biti odgovorna za bilo kakvu neizravnu, slučajnu ili posljedičnu štetu ili gubitak (uključujući, bez ograničenja, kaznene i odvraćajuće štete, gubitak zarade, gubitak proizvodnje, gubitak vrijednosti ili smanjenje zarade od prodaje proizvoda ili imovine, uključujući, ali ne ograničavajući se na gubitak upotrebe, gubitak financijske prednosti, prekid poslovanja ili zastoj u proizvodnji).
 • Bez obzira na članak br. 1, je zajednička odgovornost tvrtke, njenih podružnica ili relevantnih zaposlenika, predstavnika, konzultanata i podizvođača, ugovorna, kaznena (uključujući, ali ne ograničavajući se na, nemar, grubi nemar ili kršenje zakonske obveze), lažnim predstavljanjem, kompenzacije ili na drugi način koji proizlaze iz ili su povezani s uslugama, izvješćima i izvedbom ili namjeravanom izvedbom ugovora, ograničeni na maksimalnu vrijednost iznosa plaćanja koje je korisnik platio.
 • Kupac će obeštetiti tvrtku i njezine podružnice, njihove zaposlenike, direktore, predstavnike, konzultante ili podizvođače od svih zahtjeva trećih strana za gubitak, štetu ili trošak bilo koje prirode (uključujući, ali ne ograničavajući se na, nemar i grubu nepažnju) i koji na bilo koji način proizlaze iz toga jesu li povezani s izvedbom, namjeravanom izvedbom ili neizvršenjem bilo koje usluge, u mjeri u kojoj zbroj gore navedenih zahtjeva za bilo koju pojedinačnu uslugu premašuje odgovornost navedenu u članku br. 2 iznad.
 • Bez obzira na članak br. 1 i 10.2, tvrtka nije odgovorna kupcu i kupac ne može podnijeti zahtjev za naknadu štete, osim ako tvrtka ne primi obavijest o takvom zahtjevu 12 mjeseci nakon datuma na koji je tvrtka izvršila usluge od kojih zahtjev za kompenzaciju potječe ili datum nakon kojeg bi usluge trebale biti pružene, u slučaju navodnog neispunjavanja obveza, ovisno o tome što se dogodi prije.

12. VIŠA SILA

 • Izraz »viša sila« označava događaj na koji strana koja tvrdi da je događaj više sile nema utjecaja i koji uzrukuje da stranka ili tvrtka ne mogu ispuniti svoje ugovorne obveze, u cijelosti ili djelomično (osim obveze da plati iznose koje duguje drugoj ugovornoj strani), takvu nemogućnost nije mogla spriječiti ili prevladati ugovorna strana pozivajući se na višu silu uz razumno predviđanje, planiranje i mjere.
 • Nijedna od ugovornih strana nije odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu zbog kašnjenja u izvršenju ili neizvršenju svojih obveza definiranih ovim uvjetima, ako je navedeno kašnjenje ili neizvršenje uzravno ili neizravno rezulzat više šile.
 • Ako nesposobnost traje dulje od petnajst dana, ugovorna strana koja nije pogođena ima pravo raskinuti ovaj ugovor bez snošenja ikakve odgovornosti.

13. KOOPERANTI

 • Tvrtka može prema vlastitom nahođenju prenijeti obavljanje svih usluga ugovorenih ugovorom ili dijela istih na povezano društvo, zastupnika ili podizvođača tvrtke, bez prethodne obavijesti kupcu, a kupac je suglasan s tim.
 • Iznimno od navedenog, a u slučaju certificiranih usluga, tvrtka mora sklopiti podugovor za sve ili samo dio usluga s drugom tvrtkom sukladno prethodnoj suglasnoti naručitelja, s tim da navedena suglasnost ne smije biti neopravdano uskraćena ili data sa zakašnjenjem.

14. KONAČNE ODLUKE

 • Opći uvjeti imaju karakter ugovora i sastavni su dio ugovora s kupcima.
 • Ovi uvjeti su objavljeni i dostupni na web stranici tvrtke: www.mikrografija.si
 • Zakonski zastupnik naručitelja pristaje na objavu naziva i logotipa svoje tvrtke u referentnoj listi tvrtke.
 • Ugovor i svi sporovi ili odštetni zahtjevi koji iz njega izlaze ili su s njim povezani tumačit će se u skladu sa slovenskih zakonodavstvom, bez obzira na bilo koje odredbe o sukobu zakona koje bi određivale primjenu drugih zakona.
 • Ugovorne strane neopozivo su suglasne da je za rješavanje svih sporova i zahtjeva proizašlih iz ili u vezi s ugovorom isključivo nadležan sud u Novom mestu. Opći uvjeti korištenja usluga vrijede od 01.04.2021.